- Căn cứ Chỉ thị số2699/CT-BGDĐT ngày08/8/2017 của Bộtrưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu nămhọc 2017-2018 của ngành Giáo dục;- Căn cứ Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ ...